Lisa 1
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
08.12.2020 üldkoosoleku
otsusega nr 89

Põlvamaa Omavalitsuste Liidu hariduse valdkonna rahaliste vahendite taotlemise, jagamise ja kasutamise kord aastal 2021

1. Kord reguleerib aineolümpiaadide, võistluste, õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse kulude rahastamiseks taotluste esitamist, menetlemist, raha kasutamist ja aruandlust.
2. Põlvamaa Spordiliidu poolt koostatakse tööplaan ja eelarvetaotlus koolispordi võistluste korraldamiseks kaasates selleks maakonna kehalise kasvatuse õpetajate ainesektsiooni esindaja. Tööplaan ja eelarvetaotlus esitatakse hiljemalt 25. jaanuar 2021.
3. Ainesektsioonide juhid koostavad aineolümpiaadide, õpilaskonkursside ning –võistluste tööplaani ja eelarve võttes aluseks TÜ Teaduskooli 2020/2021. õppeaasta tegevuskava ja juhendid ning varasemate aastate kogemused. Tööplaan ja eelarvetaotlus esitatakse hiljemalt 25. jaanuar 2021.
4. Munitsipaalsete koolieelsete lasteasutuste ainesektsioonide juhid koostavad koolieelsete lasteasutuste õpetajate maakondliku täiendkoolituskava, mis esitatakse koos eelarve taotlusega POLi büroosse hiljemalt 25. jaanuar 2021.
5. POL rahastab järgmisi maakondlike aineolümpiaadide ja konkursside korraldamisega seotud kulusid:
- aineolümpiaadi materjalid;
- aineolümpiaadi ja konkursi materjalide ettevalmistamise ja tööde parandamise töötasu (tööandja kogukuluna 15 €/h);
- õpilaste toitlustamine nädalavahetustel (2 €/in).
6. Maakondlike aineolümpiaadide ja/või konkursside puhul õpilase saatjat, kes ei ole žürii liige, ei tasustata.
7. POL rahastab üleriigilistest aineolümpiaadidest ja/või konkurssidest osavõtva õpilase ja saatja transpordikulud (bussi- ja rongipiletid, kütusetšekid arvestusega 10l/100km). Maakondlike aineolümpiaadide ja/või konkursside transpordikulusid ei kaeta.
8. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) büroo poolt koostatakse kalendriaastast lähtuv koondtööplaan ja –eelarve. Aastase tööplaani ja eelarve kinnitab POLi üldkoosolek.
9. Põlva maakonnas tegutsevate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhriduskoolide koolijuhtide (sh õppealajuhatajad, huvijuhid) ja õpetajate ainesektsioonide ühistegevuste ning õpilaste võistluste ja õpilasürituste korraldamise ja nendest osavõtmise toetamiseks on võimalik esitada projektitaotlused.
10. Projektitaotluste voor on avatud 4. jaanuar – 24. jaanuar 2022. Taotlused tuleb esitada etteantud vormil (lisa 2).
11. Haridusprojektide puhul kaetakse põhjendatud majandus- (ruumide rent, bürootarbed jne), tööjõu- (koolitajad, esinejad) ja transpordikulud (bussi- ja rongipiletid, kütusetšekid arvestusega 10l/100km).
12. Projektitaotlusi hindab selleks POLi juhatuse poolt kokku kutsutav hariduse valdkonna töökomisjon, kuhu kuuluvad Põlva, Räpina ja Kanepi vallavalitsuse esindajad ning POLi tegev.
13. Projektide hindamiseks võib töökomisjon kasutada ekspertide abi ning küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid.
14. Rahastatavate projektide nimekirja ja toetuste suurused ning kululiikide katmise otsustab POLi üldkoosolek hariduse valdkonna töökomisjoni projektide hindamise tulemuse alusel.
15. Aineühendused ja sündmuste korraldajad, kelle tegevusi toetati, on aruandekohuslased:
15.1. aineolümpiaadide, konkurssidega või võistlustega seotud kuludokumendid koos protokollide ning sisuaruandega esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast aineolümpiaadi, konkursi, võistluse toimumist, detsembris toimuva aineolümpiaadi, konkursi või võistluse korral hiljemalt 10. detsember 2022;
15.2. haridusprojektide kuludokumendid, õpetajate koolituste/õppereiside puhul registreerimislehed ning sisuaruanded esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast taotluses märgitud tegevuste lõppemist, detsembris toimuva ürituse puhul hiljemalt 10. detsember 2022;
15.3. koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolitustega seotud kuludokumendid, registreerimislehed ja sisuaruanded esitatakse POLi büroole hiljemalt üks kuu pärast koolituse toimumist, detsembris toimuva koolituse korral hiljemalt 10. detsember 2022.
16. Taotlused ja aruanded esitatakse Põlvamaa Omavalitsuste Liidu büroosse elektrooniliselt ja digiallkirjastatuna e-posti aadressil haridus@polvamaa.ee

Lisa 2: maakondliku haridusprojekti taotlusvorm


Lisateave:

Eve Neemsalu
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee