Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019

Kestvus: 01.01.2017-31.12.2019
Põlvamaa tugiprogrammi kogumaht: 309 840 €
Toetuse osakaal: 84%
Omafinantseeringu summa: 49 574 €
Toetuse summa: 260 266 €

Tegemist on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020" prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" alategevusega (edaspidi PATEE).

Lähemalt: http://www.polvamaa.ee/patee


Põlvamaa Rohelisem märgi arendustegevused

Maksumus: 17 714 €
Toetuse summa: 15 056,90 €

Projekti eesmärk on rohelisema märgi ettevõtjate koostöövõrgustiku laiendamine ja turundmine, et toetada ettevõtjate ühistegevust, sh ühisturundust.

Projekti rahastas Põlvamaa Partnerkogu LEADER meetmest.

   


Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2018

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meede: "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevus „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".

SA Põlvamaa Arenduskeskus osaleb aastatel 2015 – 2018 meetme toetuse andmise tingimuste väljatöötamisel ja elluviimisel sotsiaalministeeriumi partnerina. Meetme eesmärgiks on tööealise isiku hoolduskoormuse vähendamine ja/või erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule asumise võimekuse suurendamiseks.

Põlvamaa Arenduskeskuse tegevused:

  • sotsiaalteenuste maakondliku kaardistuse koostamine;
  • analüüsi koostamine sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajaduse osas perioodil 2016-2020;
  • arendusseminaride korraldamine kohalike omavalitsustekoostöö paremaks toimimiseks;
  • konsultatsiooniteenuse osutamine avatud vooru taotlust esitada soovivale kohalikule omavalitsusele või omavalituste liidule;
  • sisendi andmine teise taotlusvooru paremaks korraldamiseks;
  • esimese vooru projektide kohta info kogumine (kitsaskohad, ettepanekud jne) ja koondi koostamine sotsiaalministeeriumile.

Maakondlikud dokumendid ja analüüsid:


Müügialade korrastamine Põlvamaa kohalikes omavalitsustes

Maksumus: 11 952 €
Toetuse summa: 10 000 €

Käesoleva projekti abiga korrastati isetekkelised müügialad ning rajati Orava, Räpina ja Värska valda müügikioskid (turuletid ja varjualused), mis aitavad piirkonna inimestel mugavamalt ja väljapeetumalt müüa põllumajandus-saaduseid, taimi, käsitööd jms.

Projekti rahastas MTÜ Piiriveere Liider LEADER meetmest.